Karel Pauw verlaat Blauwtrust

Karel Pauw legt per 16 mei zijn functie als directievoorzitter van Blauwtrust Groep neer. Dat is hij "in goed onderling overleg" overeengekomen met de raad van commissarissen. Pauw blijft wel "voor enige tijd" als adviseur beschikbaar voor de directie en de raad van commissarissen van Blauwtrust, waaronder De Blauwtrust Groep, de holding waaronder adviesketen De Hypotheker, beheerder Quion en fundingbedrijf Hypotrust vallen.

Innovatiebox en WBSO hebben volgens CFO weinig effect

Het verlagen van de kosten van arbeid wordt door de CFO gezien als meest effectieve maatregel om de cash flow van organisaties weer op peil te brengen. Dit blijkt uit de CFO Survey van Deloitte die ieder kwartaal verschijnt. Als de overheid de economie wil stimuleren, zou er gekeken moeten worden naar de vennootschapsbelasting en loonbelasting. Deze belastingen hebben volgens de CFO de hoogste impact op de cashflow. Opvallende conclusie uit het onderzoek is dat de stimuleringsmaatregelen op het gebied van innovatie weinig zoden aan de dijk zetten.

Leerlingenvervoer is een BTW-ondernemersprestatie

Gerechtshof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan in een procedure, die EFK Belastingadviseurs voor een cliënt heeft gevoerd. Hierin stond de vraag centraal of het leerlingenvervoer een BTW-ondernemersprestatie is of recht geeft op een bijdrage uit het BTW-compensatiefonds. Het hof concludeert tot een BTW-ondernemersprestatie, waardoor de gemeente recht op aftrek van BTW heeft voor de ingekochte vervoersprestaties.

EP wil verplichte gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag

Het Europees Parlement wil dat het gebruik van de gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag vennootschapsbelasting (CCCTB) wordt verplicht. Met de CCCTB kunnen bedrijven gebruikmaken van één belastingloket in de EU (one stop shop) om hun belastingaangiften in te dienen en waarbij zij al hun winsten en verliezen in de gehele EU kunnen consolideren.

Nieuw personeelsfonds kan belastingvrije uitkeringen doen

Een personeelsfonds van een werkgever kan aan het personeel onder voorwaarden belastingvrije uitkeringen en verstrekkingen doen. Een van die voorwaarden is dat de werkgever in de vijf kalenderjaren die aan het jaar van de fondsenuitkering(en) zijn voorafgegaan, ten hoogste evenveel heeft bijgedragen aan dat fonds als de bij dat fonds betrokken werknemers.